• logo
 • osnovna stranica
 • Okružno javno tužilaštvo u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi s javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič o pristupu informacijama pod kontrolom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju

  02.08.2010.

  I

  Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i  kako je klasifikovana. (član 3. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama RS '' Službeni glasnik RS '' broj 20/01)

   

  II

  Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Doboju (u daljem tekstu: OJTDO), a koje su sadržane u Indeks registru raspoloživih informacija OJTDO, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama RS.

   

  III

  Pravo pristupa informacijama ostvaruje se na sledeći način:

              - zahtjev se podnosi u pismenom obliku OJTDO, putem pošte ili neposrednom predajom kancelariji za prijem pošte Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, ulica Svetog Save 22,

  -         zahtjev mora biti jasan i sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem informacija,

  -         u zahtjevu obavezno navesti ime i prezime podnosioca zahtjeva, adresu, a po mogućnosti kontakt telefon,

  -         ako se zahtjev odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, zahtjev u kojem su ispunjeni navedeni uslovi može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji,

  -         ako zahtjev podnosi fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice dužno je putem ličnih dokumenata dokazivati svoj identitet,

  -         ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik, dužan je dokazati svoj identitet i dostaviti dokaz da je zakonski zastupnik ili punomoć datu od strane ovlaštenog lica.

   

  IV

  Način pristupa informacijama može biti:

  -          obavještenje  da li posjeduje traženu informaciju;

  -          uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

  -          kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

  -          dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.

   

  V

  Okružno javno tužilaštvo u Doboju može odbiti zahtjev za pristup informacijama (izuzete informacije) djelimično ili u cjelini za sledeće kategorije informacija:

  -          kad se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete po legitimne ciljeve za sljedeće kategorije informacija: interes odbrane i sigurnosti kao i zaštitu javne bezbjednosti,sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala,zaštita procesa u donošenju odluka utvrđenih zakonom,

  -          kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane,

  -          kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica u skladu sa Zakonom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda (član 8.)

  -          kada se radi o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i kada su maloljetnici   oštećeni krivičnim djelom,

  -          kada se radi o oštećenim licima za krivična djela iz glave devetnaeste (krivična djela protiv polnog  integriteta) Krivičnog zakona Republike Srpske,

  -          kada se radi o poštivanju predpostavke (presumptio) nevinosti,

  -          kada se nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od  javnog interesa.

   

  VI

  Ako Okružno javno tužilaštvo u Doboju nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predviđeni član 11. stav 2. i 3. Zakona o slobodnom pristupu informacija RS, o tome će u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva obavjestiti podnosioca sa uputstvom o mogućnosti podnošenja žalbe nadležnom organu uključujući  i  pravo obraćanja Instituciji  Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

  U slučaju kada je opis traženih informacija nejasan ili neodređen, službenik za informisanje će, ukoliko je to moguće, od podnosioca zahtjeva zatražiti dodatno objašnjenje prilikom uručenja zahtjeva ili naknadno tako što će pozvati podnosioca zahtjeva na telefonski broj naznačen na zahtjevu. Ukoliko telefonski broj nije naznačen na zahtjevu, službenik za informisanje  će kontaktirati podnosioca zahtjeva pismenim putem.

   

  VII

  Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimično ili cijeloj informaciji, OJTDO će dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

  Informacije se mogu dobiti na jedan od sljedećih načina:

  a) neposrednim uvidom u traženu informaciju,

  b) umnožavanje informacije uz uplatu troškova i

  c) slanje informacije poštom, e-mailom, faksom ili na drugi način.

   

  VIII

  Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimičnoj ili cijeloj informaciji, OJTDO dopisom o tome obaviještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da sadrži zakonski osnov za status izuzeća informacije, uz navode članova Zakona o slobodi pristupa informacijama RS na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što uključuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa i rok u kojem se podnosi žalba Glavnom tužiocu OJTDO,  te pouka o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

   

  IX

  Troškovi umnožavanja su utvrđeni Upustvom o troškovima umnožavanja materijala, koje je donijelo Ministarstvo pravde RS (Sl.glasnik RS broj 64/01), a kojim je utvrđeno da se za standardnu veličinu kopija prvih deset stranica naknada ne naplaćuje. Podnosilac zahtjeva za umnožavanje materijala preko deset stranica plaća troškove kopiranja u najbližoj kopirnici.

   

  Vodič o pristupu informacijama, Indeks registar i Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama besplatni su i dostupni na portirnici tužilaštva, u kancelariji službenika za informisanje i na našoj web stranici http://ot-doboj.pravosudje.ba


  Sastavni dio ovog vodiča je obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

  • 1 - 1 / 1
  • 1